Bekijk alle thema's

De drie niveaus van data op orde

Externe partij

Meer weten over de mogelijkheden van data op orde? 

Laat je een kunstschilder en een civiel ingenieur met elkaar praten, dan hebben beide een andere definitie van een mooi kunstwerk. De kunstschilder kijkt naar de schildertechniek. De civiel ingenieur verdiept zich in de technische details van de brug. Trek je dit gegeven door naar de Omgevingswet, dan kijkt de één naar data voor de aanleg van een park - vanuit het oogpunt van natuurbeheer & recreatie. En gebruikt een ander data voor de aanleg van een weg - vanuit het oogpunt van mobiliteit, en onderzoekt nóg weer een ander de data voor het slaan van een put voor warmte/koude opslag - in het kader van de energietransitie.
Om zonder ruis te communiceren, is het binnen overheidsorganisaties zaak om allereerst tot een gemeenschappelijke taal te komen. Om daarna domeinoverstijgend te werk te kunnen gaan, is het van belang om de samenhang tussen data-elementen van diverse afdelingen en organisaties vast te leggen. In dit blog zet ik daarom de drie niveaus van data onder elkaar, die binnen een data op orde-project voor een gemeenschappelijke taal zorgen.

Belang van procesbegeleiding

Uit de vele gesprekken die wij voeren met overheidsorganisaties komt namelijk naar voren dat veel problemen in het informatie-gestuurd werken voortkomen uit een gebrek aan gemeenschappelijke definities en betekenissen van data. Daarbij weet men dat er een probleem is, en dat een data op orde-project de oplossing is, maar is de uitdaging vooral hoe je de problemen vervolgens het beste aanvliegt.

De drie niveaus van data

De belangrijkste focus voor data is uiteraard dat deze juist, volledig en goed ontsloten is. Zeker vanuit het oogpunt van de Wet Open Overheid (WOO). Dit initiatiefwetsvoorstel gaat ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten én goed te archiveren is. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat overheidsinformatie actief openbaar gemaakt kan worden. Echter, data kan pas uitgewisseld worden als er binnen instanties sprake is van een gemeenschappelijke datataal. Hiervoor moeten er gezamenlijke definities worden afgesproken. Om hierin afgewogen keuzes te kunnen maken, en elkaars belangen mee te laten wegen, moeten we aan data-elementen metadata kunnen koppelen die de functionele hiërarchie aangeeft. Hiervoor stellen we bij elk data-element de vraag: hoe zwaar willen we dit data-element laten meewegen in de functie die we voor dit specifieke gebied hebben toebedacht?
Door vanaf de start van een data op orde-project rekening te houden met de drie niveaus waarop data gebruikt moet worden, richt je een project goed in. De drie niveaus binnen data op orde-projecten zijn als volgt:

 • Nivea 1. Gebruik van data binnen het eigen domein.
  Op dit niveau zorg je voor een betrouwbaar vertrekpunt voor alle toekomstige data-acties, door de beschikbare data volledig, juist en actueel te maken.
 • Niveau 2. Gebruik van data tussen domeinen.
  Dit niveau vraagt om eenduidige datadefinities, waardoor medewerkers tussen domeinen een gemeenschappelijke taal kunnen spreken en gegevens kunnen uitwisselen, zonder dat de data aan betekenis en betrouwbaarheid inboeten. Op dit niveau houd je dus de bredere samenhang van data-elementen scherp in het oog. Denk hierbij aan het voorbeeld van de kunstschilder en civiel ingenieur!
 • Niveau 3. Hiërarchie in data-elementen.
  Dit niveau gaat in op de functionele hiërarchie van de verschillende data-elementen. Stel hiervoor bij elk data-element vast hoe zwaar het element meeweegt in de functie die voor een specifiek gebied is toebedacht. Dit leidt tot een effectief keuzeproces.
  Ga in je data op orde-project dus uit van een integrale aanpak van dataverwerking. Dit is ook relevant in aanloop naar de Omgevingswet. Zorg daarbij voor een gezamenlijke afstemming over het doel van het op orde brengen van data. En hoe de informatiesystemen er uiteindelijk uit moeten komen te zien.

Conclusie

De relevantie van data die juist, volledig en goed ontsloten is, is groter dan je eigen afgebakende terrein. Om iedereen binnen de organisatie dezelfde taal te laten spreken, is een gestroomlijnd proces nodig gericht op de actualisatie van data. Met als doel tot gemeenschappelijke definities en betekenissen te komen. Neem de tijd om te bepalen hoe de data gebruikt moet worden. En zorg er aan de hand van de indeling op drie niveaus voor dat je een data op orde-project direct op de goede manier kunt inrichten.

Meer weten over de thema's waarin wij data op orde brengen?

Klik op een button om meer te lezen over de verschillende thema's en hoe wij hierin de data op orde brengen

Data op orde - Gemeenten
Veldadviseurs
Vergunningverlening
Data Science
Bodem en Ondergrond
Werkprocessen aannemers
Alle thema's